+36 30 250 8551
info@meselia.com

Adatkezelési Szabályzat

1. A Szabályzat célja:

A Meselia Hungária Kft. tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A jelen szabályzat tartalmát a Meselia Hungária Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el. a Meselia Hungária Kft. fenntartja magának a jogot, hogy Adatvédelmi Szabályzatát egyoldalú döntésével – a hatályos jogszabályok betartása mellett – bármikor módosítsa.

2. Fogalmak

2.1. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

2.2. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.3. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.5. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

2.6. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

2.7. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

2.8. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.9. Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné
tétele.

2.10. Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.11. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

2.12. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.

2.13. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3. Adatkezelési irányelvek

3.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

3.2. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

3.3. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

3.4. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

3.5. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

3.6. Az érintett a hozzájárulását a Meselia Hungária Kft.nal írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából.

3.7. A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

3.8. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

3.9. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

3.10. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

4.1. A honlap látogatóinak (továbbiakban Felhasználó) adatai

4.1.1. a Meselia Hungária Kft. az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor a regisztráció vagy üzenetküldés során megadott adatokat maga és a weboldal Adatfeldolgozója (név: Kovács Csaba Egyéni Vállalkozó) kezeli abból a célból, hogy a Felhasználók az általuk küldött üzenetekre illetve árajánlatkérésekre választ kapjanak, valamint a vásárlási folyamat gördülékeny lebonyolítása érdekében.

A Felhasználók számára – a megadott adatok alapján, kéréseiknek megfelelően – a termékekkel kapcsolatos információkat, technikai segítséget és árajánlatokat küld az Üzemeltető.

A regisztrált adatok a következőképpen kerülnek tárolásra:
– A felhasználói adatok 1 évig kerülnek megőrzésre, kivéve azokat az eseteket, amikor maga a Felhasználó kívánja törölni az adatait a rendszerből.

4.2. Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő Felhasználók és az Üzemeltető közötti kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását szolgálja. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait az Üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

4.3. Az adattovábbítások: adattovábbítás külső, harmadik személy felé nem történik. Kivétel ez alól a megrendelt termékek illetve termékminták szállítását végző külső cég.

4.4. Az adatbiztonság kérdései: az érdeklődők, ajánlatkérők adatai nem nyilvánosak.

4.5. A Weboldal használatához a Felhasználónak semmilyen adatot nem kell megadnia. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:
– neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét és telefonszámát
A cookie-k a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint a honlap látogató esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani.

Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

4.6. A Weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

4.7. Az Üzemeltető a személyes adatokat a MikroVPS Kft. (9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.) szerverein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek.

5. Az érintettek jogai és jogérvényesítésük

5.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az info@meselia.com email címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére (2013 Pomáz, Táncsics M. u. 20.) írásban küldött igénybejelentés útján.

5.2. Az érintett kérelmére a Meselia Hungária Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

5.3. a Meselia Hungária Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

5.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Meselia Hungária Kft. helyesbíteni köteles.

5.5. A személyes adatot a Meselia Hungária Kft. törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság elrendelte.

5.6. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.7. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

5.8. a Meselia Hungária Kft.– az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

5.9. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

5.10. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztoshoz a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu

6. Az adatkezelő adatai, elérhetőségei
Név: Hönel György
Székhely: 2013 Pomáz, Táncsics M. u. 20.
Telefon: +36 30 250 8551
E-mail: info@meselia.com
Weboldal: meselia.com
Adószám: 12018736-2-13

Cookie információk

Hogyan használja a meselia.com weboldal a cookie-kat?

Amikor Ön belép a https://meselia.com/ oldalra, mi alapvető bejelentkezési információkat és látogatói viselkedésmintákat gyűjtünk. Ezeket különböző statisztikákhoz használjuk, mint például a weboldal különféle menüpontjain a látogatószám meghatározása. Ezen információk elemzését az adott látogatók azonosítása nélkül végezzük. A weboldal látogatóinak azonosítására kísérletet sem teszünk. Az oldalról gyűjtött adatokat nem vetjük össze semmilyen, a személyazonosságot felfedő információval. Ha olyan adatokat szeretnénk gyűjteni, melyekkel kapcsolatban a látogatók személyazonossága ismert, akkor erről előre értesítjük Önt. Ez esetben tájékoztatjuk Önt, hogy személyes információkat kívánunk gyűjteni, és ismertetjük, hogy miért van erre szükségünk.

Az alábbi listában láthatja a cookie-k különféle típusait és rendeltetését.

Név Leírás Élettartam
_ga Ezt a sütit a Google Analytics telepíti. A cookie a látogatók, a munkamenetek, a kampányok adatainak kiszámítására és a webhely használatának nyomon követésére szolgál a webhely elemzési jelentéséhez. A cookie-k névtelenül tárolják az információkat, és véletlenszerűen generált számot rendelnek az egyedi látogatók azonosításához. 2 év
_gid Ezt a sütit a Google Analytics telepíti. A cookie arra szolgál, hogy információkat tároljon arról, hogy a látogatók hogyan használnak egy weboldalt, és segít elkészíteni egy elemző jelentést arról, hogy a weboldal hogyan teljesít. Az összegyűjtött adatok, beleértve a látogatók számát, a forrást, ahonnan jöttek, és az oldalakat névtelen formában állították össze. 1 nap
_gat_gtag weboldal működés és használat elemzése 1 perc

További információk: https://policies.google.com/privacy

Önnek lehetősége van letiltani a cookie-k használatát a böngésző beállításában de ez esetben előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Safari (iPhone, iPad vagy iPod touch készüléken): https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Safari Mac rendszeren: https://www.apeaksoft.com/hu/mac-cleanup/clear-cookies-on-mac.html

Korszerű, kiemelkedő minőségű építőipari adalékok kis- és nagykereskedelme
  • 2013 Pomáz, Táncsics M. u. 20.
  • +36 26 322 999
  • +36 30 2508 551
  • info@meselia.com
© 2024 Meselia Hungária Kft.